شرکتهای تحت پوشش

 

نام شرکت تلفن ثابت-۰۶۱ تلفن همراه ایمیل
فرآورده نفتی نور کارون ۰۹۱۶۳۵۲۱۰۷۴
فرآورده نفتی ثمین بار ۳۵۵۵۶۱۰۷ ۰۹۱۶۶۱۱۵۸۶۲ saminbara@gmail.com
فرآورده نفتی هامون ترابر ۳۵۵۵۶۱۰۷ ۰۹۱۶۶۱۱۵۸۶۲ hamoontarabarabadan@gmail.com
فرآورده نفتی ساحل کارون ۰۹۳۶۹۰۱۹۱۰۱
فرآورده نفتی پترورسان ۰۹۱۶۵۳۵۵۰۳۶
فرآورده نفتی ایلیاسفیرخوزستان ۰۹۱۶۳۰۰۱۰۰۳
فرآورده نفتی خشایارایرانیان ۰۹۱۶۳۱۱۴۶۰۲
فرآورده نفتی جاده رانان پ ۰۹۱۶۱۸۱۰۰۲۰
دانیال اهواز ۰۹۱۶۶۱۷۰۷۵۶ danialahwaz.3579@yahoo.com
هوجستان ۳۳۸۳۲۱۲۹ ۰۹۱۶۳۱۴۳۰۸۸ hojestanahwaz@yahoo.com
آذرخش ۳۳۹۰۷۵۸۰ ۰۹۱۶۱۱۸۸۶۰۹ azarakhsh.ahvaz@gmail.com
فردوس سرعت ۰۹۱۶۷۳۱۰۰۳۷
کمرشکن داران خوزستان ۰۹۱۶۹۲۲۵۸۶۸  Shehab.moavi@gmail.com
نیک بار ۳۳۹۰۷۷۳۳ ۰۹۱۶۳۰۱۴۵۴۲ nikbar.ahwaz@gmail.com
خوزستان باران ۰۹۱۶۶۱۳۹۹۹۹ khozestan.baran@gmail.com
اهوازسرعت ۰۹۱۶۶۱۳۹۳۷۶ ahvazsoorat90@gmail.com
اهوازپویا ۳۳۹۰۷۴۳۰ ۰۹۱۶۳۱۲۸۳۲۶ poya8720@yahoo.com
روان رو ۳۳۹۰۷۶۹۶ ۰۹۱۶۳۰۲۹۳۹۹ ravanroo@yahoo.com
مهاجر خوزستان ۰۹۱۶۷۷۷۹۱۳۴
خوزستان آلا ۳۵۵۳۰۰۰۶ ۰۹۱۶۳۱۸۱۴۳۹
متین بارجنوب ۰۹۱۶۹۹۴۳۷۵۶ matinbar_joonob@yahoo.com
صحرارو ۳۶۷۲۳۱۳۱ ۰۹۱۶۶۱۲۰۱۱۸ sahraro@yahoo.com
کرخه نور جنوب ۰۹۱۶۶۱۶۷۵۴۲
کاروان رامین ملاثانی ۳۶۵۲۲۹۲۹ ۰۹۱۶۱۱۱۰۲۵۳ karvan.ramin@gmail.com
تراکم بار جنوب ۰۹۱۶۳۱۴۲۷۵۴
یاران ترابرخوزستان ۰۹۱۶۳۰۸۶۴۴۰ yarantrabarkhuzestan@gmail.com
سپیدان بارکارون ۳۳۹۰۷۸۵۵ ۰۹۱۶۱۹۱۰۲۳۳ sepidanbaar@yahoo.com
سپهرعماد خوزستان ۳۳۹۰۷۶۸۰ ۰۹۱۶۱۱۸۸۶۱۸ sepehremad@yahoo.com
هما بار ۳۳۹۰۷۶۰۹ ۰۹۱۶۳۱۳۶۵۲۵ homabar.ahvaz@gmail.com
مهدی بار خوزستان ۳۳۸۳۲۵۵۶-۹ ۰۹۱۶۳۰۰۰۶۲۵ mehdi.barkhozestan2@gmail.com
تریلرداران اهواز ۰۹۱۶۶۱۶۴۴۶۱
قدس خوزستان ۳۳۹۰۷۶۲۰-۱ ۰۹۱۶۶۱۱۵۳۵۷ ghodsekhozestan@yahoo.com
وحدت نخل ۳۳۹۰۷۳۹۱-۸ ۰۹۱۶۳۱۱۹۰۲۹ vahdatnakhl@yahoo.com
نخل بار ۰۹۱۶۱۱۱۶۶۱۲ nakhalbar@yahoo.com
راه روشن ۰۹۱۶۱۰۰۲۰۱۶ raherooshan.tr@gmail.com
شکوفان جنوب ۳۳۸۳۲۲۴۶ ۰۹۱۶۱۱۳۸۵۰۴ shokofan.jonob@gmail.com
درفش خوزستان ۳۳۹۰۷۵۹۷ ۰۹۱۶۳۱۱۹۶۴۰ darafsh.khozestan@gmail.com
بزرگ جنوب ۰۹۱۶۱۱۳۶۰۷۶ bozorg.jonob@yahoo.com
عادل اهواز ۳۳۸۳۲۱۷۵ ۰۹۱۶۱۱۳۶۳۸۷ adeltpco@yahoo.com
بامشاد ۰۹۱۶۳۳۳۳۳۲۲ bamshadtransportation@gmail.com
رهپویان جنوب ۰۹۱۶۳۱۴۶۲۰۲ rahpoyanjonob93@gmail.com
طارق اهواز ۳۳۸۳۲۶۰۶-۹ ۰۹۱۲۳۲۱۱۸۱۳ info@tareghtrans.com
سنگین بار خوزستان ۰۹۱۶۳۱۳۶۹۵۸
اخوت باراهواز ۰۹۱۶۱۱۱۱۰۱۶ okhovatbar@yahoo.com
نخل خرم ۳۳۹۰۷۳۰۷ ۰۹۱۶۶۱۱۴۶۶۷ nakhlekhoram@yahoo.com
رشیدبار ۰۹۱۶۱۱۱۶۳۵۷ rashidbar.transport@gmail.com
کیوان بارجنوب ۳۳۹۰۷۵۵۶ ۰۹۱۶۳۰۳۶۷۵۸ keyvanbarjonoub@yahoo.com
گلبارخوزستان ۳۳۸۳۲۱۸۶ ۰۹۱۶۱۱۳۷۹۵۳ golbar.khozestan@yahoo.com
ره وارخوزستان ۳۳۹۰۷۳۷۱ ۰۹۱۶۳۱۱۱۹۹۰ rahvarkhozestan@gmail.com
شیرزادترابر ۳۳۹۰۷۳۶۰ ۰۹۱۶۳۱۱۸۰۴۱ shirzadtrabar@yahoo.com
جاده سفید ۰۹۱۶۱۱۸۷۳۸۵
راهنمای خوزستان ۳۳۹۰۷۸۱۸ ۰۹۱۶۶۱۵۶۹۶۶ rahnama.khozestan@gmail.com
تیزباراهواز ۰۹۱۶۱۱۸۳۳۵۹ tizbarahwaz@yahoo.com
طلوع کارون ۳۳۹۰۷۵۱۴ ۰۹۱۶۳۱۱۹۲۸۸ tuloekaron@gmail.com
اعتماد جنوب ۰۹۳۵۴۹۵۹۲۷۱ etemadjonob@yahoo.com
ترابری جنوب ۳۳۹۰۷۶۲۴ ۰۹۱۶۶۱۷۹۰۲۸ tarabarijonob93@gmail.com
اهوازحامل ۳۳۹۰۷۵۹۱ ۰۹۱۶۱۱۱۴۲۷۰ ahwazhamel@yahoo.com
رهگذربار ۳۳۹۰۷۶۶۰ ۰۹۱۶۱۱۱۴۶۶۷ rahgozarbar@yahoo.com
ستایش ۳۳۹۰۷۳۸۵ ۰۹۱۶۶۱۱۵۹۱۱ setayesh.ahwaz@yahoo.com
حجت اهواز ۰۹۱۶۱۱۱۵۱۴۰ hojatahwaz93@gmail.com
کاوه بار ۰۹۱۶۱۱۸۷۴۳۵ kavehbar@yahoo.com
سمندرگلستان ۰۹۱۶۸۰۴۹۰۶۷ ahwaz.samandar@yahoo.com
جاده رانان آسیا ۰۹۱۶۱۱۸۳۶۰۳ jadehranan90@yahoo.com
حمیدباراهواز ۳۳۹۰۷۰۷۰ ۰۹۱۶۱۱۸۷۱۲۸ gadezad@yahoo.com
منار بار اهواز ۳۳۸۳۲۳۲۶ ۰۹۱۶۱۱۱۵۶۸۶ monarbar1393@gmail.com
گلچین بهار ۰۹۱۶۱۱۸۶۴۰۲ agolchinbahr@yahoo.com
پیک سپهر ۳۳۹۰۷۴۹۴ ۰۹۱۶۳۰۱۰۷۹۰ peyksepehr@gmail.com
راه وجاده ۳۳۹۰۷۸۵۲-۴ ۰۹۱۶۳۱۳۴۷۹۹ rahojadeh@yahoo.com
سفیرفرزانه ۰۹۱۶۶۱۱۷۳۹۲ safirtaransport@yahoo.com
نورباراهواز ۳۳۹۰۷۳۷۷-۸۰ ۰۹۱۶۶۱۵۸۲۱۱ norbarahvaz@gmail.com
پویاباراهواز ۰۹۱۶۱۱۱۰۹۵۱ poyabar_3707@yahoo.com
مسعوداهواز ۳۳۸۳۲۴۳۱-۶ ۰۹۱۶۶۰۵۹۹۸۵ masoudbar.ahwaz@gmail.com
احرار پیروز ۳۳۹۰۷۵۳۰ ۰۹۱۶۳۴۴۳۴۵۵ ahrar.piroz@yahoo.com
امین دشت آزادگان ۰۹۱۶۹۹۸۰۷۱۷
اهواز شتاب ۳۳۹۰۷۷۰۵ ahwazshetab@gmail.com
سامان بار ۰۹۱۶۱۱۸۸۱۶۸ samanbarmolasani@yahoo.com
رامیار ترابر اهواز ۳۳۸۳۲۵۳۱ ۰۹۱۶۱۱۳۲۹۴۹  ramyar_tr@yahoo.com
کوهرنگ تاراز ۳۳۹۰۷۴۸۰ ۰۹۱۶۱۱۸۷۱۹۴ koohrangtaraz@yahoo.com
کوشا ترابر زاگرس ۳۳۹۰۷۹۶۴ ۰۹۱۳۳۸۲۳۱۲۸ koosha_t_z_ahwaz@yahoo.com
گنجینه پردیس ۳۲۱۳۷۹۲۵ ۰۹۳۷۰۰۸۷۱۳۸ ganjine.pardis@yahoo.com
پایه گذاران هورهویزه ۰۹۱۶۶۱۶۷۵۴۲
همیار راهیان جنوب ۳۳۹۰۷۷۴۱ ۰۹۱۶۶۱۵۳۶۵۴ hamyarrahyan@gmail.com
فتح بار جنوب ۰۹۱۶۳۱۱۶۹۹۹
وطن گرد ۳۳۹۰۷۰۶۵ ۰۹۱۶۱۱۳۱۴۱۷ Vatan_gard@yahoo.com
فولاد بار ایرانیان ۳۳۳۱۴۴۶۰ ۰۹۱۶۶۱۰۵۹۳۵
مهدی ترابر
چشمه ساران دیمه ۳۴۴۲۷۱۹۶ ۰۹۱۶۶۱۱۱۴۹۹ ch.dimeh@chmail.ir
گسترش شاهد ۳۳۹۰۷۵۲۵-۷ ۰۹۱۶۱۱۱۳۲۰۷ gostareshshahedco@yahoo.com
صبورجنوب ۰۹۱۶۱۱۳۴۳۴۸ sabourjonoub@yahoo.com
درین ترابر جنوب ۰۹۳۵۸۸۴۲۸۰۷ dorin_tarabar_jonob@yahoo.com
ایمان بارجنوب ۳۳۹۰۷۴۹۸ ۰۹۱۲۷۱۱۴۶۹۴ imanbarjonob@yahoo.com
امین سرعت ۳۳۹۰۷۴۵۰ ۰۹۱۶۱۱۱۳۳۸۲ aminsorat90@yahoo.com
ایل بار بختیاری ۰۹۱۶۳۲۰۲۷۷۱ eilbar.transport@gmail.com
راکب جنوب  ۳۳۹۰۷۷۲۰-۱ ۰۹۱۶۶۰۲۲۱۷۵ rakebjonoub@yahoo.com
درفش ماهشهر ۰۹۱۶۱۵۱۳۳۵۸
آزادگان اهواز ۰۹۱۶۳۰۴۲۲۵۱ azadegan.ahwaz@gmail.com
خوزستان ایران ۰۹۱۶۸۲۰۱۳۸۴ pooria.esfanj@gmail.com
راهنمای ملاثانی ۰۹۱۶۹۱۳۸۶۷۱  rahnmamollasani@gmail.com
حمید بار شادگان ۰۹۳۶۹۵۸۸۵۱۲
 شمس تابان  ۵۳۲۵۶۴۳۰-۳۱  ۰۹۱۶۳۳۳۴۹۲۳  H.4923@yahoo.com
چاوش بار برنا ۰۹۱۲۷۱۱۴۶۹۴
خرم ترابر ۰۹۱۶۳۱۲۸۳۲۶ khorram.tarabar@gmail.com
توحید موفق شوشتر ۰۶۱۳۶۲۳۹۱۲۳ ۰۹۱۶۶۱۳۲۶۰۴

 

 غلام رضا کایدانی

 

 

این مطلب دارد ۸ نظر

 1. momen می‌گه:

  آیا میتوانیم تحت پوشش آن انجمن محترم قراربگیریم . ممنون از سایت بسیار خوبتان
  با تشکر – شرکت حمل و نقل نخلستان بار بم

 2. khayatpour می‌گه:

  سلام جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید

 3. Brz می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  به اطلاع کلیه شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی می رساند جهت نصب کیت ضد جرقه ADR به نشانی تهران کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج پلاک ۲۲۸ شرکت خدمات فنی رنا (کاوه خودرو سایپا) مراجعه نمایند یا با شماره تلفن های ۴۹۹۳۲۶۶-۰۲۱ ویا ۰۹۱۲۳۶۱۴۰۶۹ رضایی تماس حاصل فرمایید
  لازم به ذکر است آن عده از دوستانی که فیش واریزی در وجه شرکت کاوه خودرو در اختیار دارند ولی هنوز سیستم مذکور بر روی خودروی آنها نصب نگردیده با در دست داشتن اصل فیش واریزی و واریز مابقی در محل شرکت خدمات فنی رنا (کاوه خودرو) نسبت به نصب این سیستم اقدام نمایید. با تشکر

 4. نام کاربری* می‌گه:

  از ایذه بابری ندارید؟

 5. khayatpour می‌گه:

  سلام برای شرکت های ایذه با پشتیبانشون می تونید تماس بگیرید
  ۰۹۱۶۶۹۱۷۴۰۰

 6. بابایی می‌گه:

  از شرکت های اهواز سرعت و جاده رانان آسیا و وخدت نخل حمل لوازم داشتیم کد اقتصادی و یا شناسه ملی این سه شرکت رو میخواهیم
  ممنون اگر ارسال کنید

 7. Lowame می‌گه:

  سلام خریدار شرکت حمل ونقل دراهواز یاحومه تمام سهام یا مشارکت درشرکت تلفن تماس
  ۰۹۱۶۳۰۰۵۶۱۴

 8. khayatpour می‌گه:

  سلام به شماره های اعلام شده در فهرست تماس بگیرید