اشکال در دریافت کدرهگیری

شرکت هایی که از ۲۴ دیماه قادر به دریافت کد رهگیری نبوده اند ساعت کامپیوتر را ۲ دقیقه به عقب برگردانند.