خطا در اجرای دستورات

نمایش این پیغام خطا و عدم کد دهی بارنامه ها مربوط به مشکل سرور سازمان بوده که بر طرف شد.