اختلال در کد دهی

۱۳۹۳/۰۶/۱۲ سرور از دیروز دچار اختلال در کد دهی می باشد.

 

این مطلب دارد بدون نظر