معرفی ربات اعلام بار بارجو

با استفاده از ربات اعلام بار بارجو  در تلگرام شرکت های می توانند درخواست کامیون های مورد نیاز خود را اعلام نمایند.

@barjooobot