نرم افزار جدید صدور بارنامه

کلیه شرکت ها جهت نصب نرم افزار جدید صدور بارنامه با خیاط پور هماهنگ نمایند. از ابتدا خرداد ماه نرم افزار بیتا پشتیبانی نخواهد گردید.