درصد استفاده از کدپستی ثبت نشده در سامانه

شرکت ها لطفا در نظر داشته باشند پیغام ” درصد استفاده از کدپستی ثبت نشده در سامانه جامع انبارها بیشتر از حد مجاز شرکت می باشد. ” از طرف سرور سازمان ارسال می گردد و بدین معنی است که فرستنده و گیرنده می بایست اطلاعات مورد نیاز را در سامانه جامع انبارها به آدرس www.nwms.ir ثبت نمایند.

این پروسه جهت هر مبدا و مقصد و گیرنده فرستنده برای هر شرکت طبق فرمول خاصی عمل نموده و ارتباطی با اینکه دیگر شرکت ها در همان لحظه در حال صدور بارنامه جهت این فرستنده گیرنده می باشد ندارد زیرا درصد استفاده از کدپستی های ثبت شده در سامانه در لحظه ملاک می باشد.

⚫️ مجدد تاکید می گردد این پیام از طرف سرور سازمان ارسال گردیده و بخش پشتیبانی هیچ کمکی در این رابطه نمی تواند برای شرکت انجام دهد تنها راه حل آن ثبت اطلاعات مورد نیاز فرستنده و گیرنده کالا در سامانه جامع انبارها می باشد.