مهم / فوری قابل توجه شرکت های حمل و نقل اهواز

 

موضوع : به روز رسانی نرم افزار صدور بارنامه (سیستم یکپارچه صدور بارنامه)

براساس بخشنامه ۳۶/۴۳۳۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان ؛ پیرو مکاتبات قبلی با توجه به فعالیت سالن اعلان بار و لزوم ایجاد سیستم نوبت دهی و اعلام بار متمرکز , بدین وسیله تاکید می گردد شرکت های مستقر در شهرستان اهواز (اعم از داخل یا خارج شهرک حمل و نقل کالا) می باید کلیه کامیون های درخواستی خود را از طریق سامانه مربوطه درخواست نمایند به گونه ای که صدور بارنامه خارج از این سامانه میسر نمی باشد. با توجه به این که هرگونه صدور بارنامه خارج از این سامانه اعلام بار تخلف محسوب می گردد مقتضی است شرکت های مذکور نسبت به بروزرسانی نرم افزار صدور بارنامه اقدام نمایند.

 

 

*اجرای طرح بر عهده فرهاد خیاط پور می باشد لطفا دستورالعمل ها را دنبال نمایید.