درصد استفاده از کدپستی ثبت نشده در سامانه جامع انبارها

پیغام خطا : درصد استفاده از کدپستی ثبت نشده در سامانه جامع انبارها برای محل بارگیری / محل تخلیه بیشتر از حد مجاز شرکت می باشد.

توضیح : در صورتیکه صاحب کالا و یا گیرنده کالا کدپستی خود را در سامانه جامع انبار ها ثبت ننموده باشد این پیغام نمایش داده می شود. بدین معنی که درصد استفاده از کدپستی ثبت نشده در سامانه برای شرکت شما بیشتر حد تعیین شده می باشد.

راه حل : جهت رفع این مسئله صاحب کالا و یا گیرنده کالا بستگی به نوع خطایی که اعلام گردیده می بایست به سامانه (www.nwms.ir) مراجعه نموده و مشخصات خود و محل مورد نظر و کدپستی مربوطه و شماره همراه خود را وارد نموده و تایید نماید.